Home Izdvojeno PRAVNI EKSPERTI Sve odluke GNK Dinamo donesene odlukom IO su ništetne ako nije bilo kvoruma, pa i imenovanje Darija Šimića

PRAVNI EKSPERTI Sve odluke GNK Dinamo donesene odlukom IO su ništetne ako nije bilo kvoruma, pa i imenovanje Darija Šimića

by Ante R.

Portal Hrvatski glasnik kontaktirao je pravne eksperte dr.sc. Matu Palića i dr.sc. Ivana Brlekovića koji su protumačili održavanje Skupštine GNK Dinamo i rad Izvršnog Odbora GNK Dinamo. Tako Ivan Brleković kaže:
“Skupština nije ni održana jer je prekinuta na prvoj točki dnevnog reda i odluke ne postoje. Skupština nije smjela verificirati prisutne povjerenike niti je IO smio isključiti četiri povjerenika iz rada Skupštine. Sve odluke koje je donio IO bez kvoruma su pravno ništetne pa tako i imenovanje Darija Šimića kao člana uprave.
S obzirom na to da postoje indicije u uplitanje politike u rad GNK Dinamo, preporučujem obraćanje direktno FIFA preskakujući UEFA jer je krovna svjetska nogometna organizacija. Podsjećam da u preambuli Statuta UEFA i FIFA, kao i u Etičkom kodeksu najstrože zabranjeno uplitanje politike u rad nogometnih klubova.

Profesor Mato Palić dao nam je gotovo isto tumačenje kao i profesor Brleković, podsjećajući:
IO GNK Dinamo broji 12 plus 1 član, odnosno predsjednik je automatski član izvršnog odbora. Kako “oponenti” imaju 6 članova, ostaje 7 članova s pravom glasa i čine kvorum, no s obzirom na to da jedan od članova ima pravomoćnu presudu on ne može i ne smije sudjelovati u radu IO shodno Zakonu o sportu.
Prema tome su sve odluke IO donesene bez zakonitog kvoruma ne zakonite, govori Mato Palić

Odluku o nezakonitoj prisutnosti i donošenju ne zakonitih odluka IO mora potvrditi shodno zakonu Sportska inspekcija .

Tako u Članku 2. Zakona o sportskoj inspekciji stoji:
Inspekcija provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sportu i propisima donesenih na temelju njega te poduzima mjere i radnje za koje je ovlaštena ovim Zakonom.
U Članak 9. Istog zakona propisano je da
U provedbi nadzora nad pravnim i fizičkim osobama u sustavu sporta koje podliježu nadzoru inspekcije, inspektor utvrđuje stanje u vezi s obavljanjem sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu, a osobito:
1. izvršavaju li se u sustavu sporta zadaće utvrđene Zakonom o sportu,
2. poštuju li se propisi o upisu u registar sportskih djelatnosti, registar profesionalnih sportskih klubova, odnosno u drugi odgovarajući registar,
3. ima li pravna osoba u sustavu sporta propisane opće akte i jesu li oni usklađeni sa zakonom i drugim propisom,
4. je li sastav predstavničkog i izvršnog tijela, odnosno tijela upravljanja i nadzora pravne osobe u sportu u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa,
5. postoje li za osobe koje obavljaju poslove u sportu zapreke u smislu odredaba Zakona o sportu,
6. donose li se odluke i drugi pojedinačni akti u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa,
7. primjenjuju li se odredbe Zakona o sportu i na temelju njega donesenih propisa u vezi s posljedicama pravomoćne osude i kaznenog postupka,

8. obavlja li stručne poslove u sportu osoba koja za to ne ispunjava propisane uvjete,
9. obavlja li se sportska djelatnost u skladu s propisanim tehničkim i zdravstvenim uvjetima,
10. obavljaju li pravne osobe u sportu koju drugu djelatnost osim sportske djelatnosti bez propisanog odobrenja,
11. organiziraju li se sportska natjecanja u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa,
12. imaju li osobe koje sudjeluju u sportskim natjecanjima odgovarajuću zdravstvenu sposobnost koju je utvrdio ovlašteni liječnik sukladno sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa,
13. poštuju li se pravila o korištenju nedopuštenih sredstava (doping).

Nadalje u Članak 18. Zakona o sportskoj inspekciji, propisano je;
(1) Na temelju utvrđenih činjenica inspektor može izreći naredbu ili zabranu te izdati prekršajni nalog, odnosno podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu ako je povredom propisa počinjen prekršaj.
(2) Naredbe i zabrane izriču se rješenjem.
(3) Izdavanje prekršajnog naloga i podnošenje optužnog prijedloga provodi se pod uvjetima, na način i u postupku koje propisuje Zakon o prekršajima.
Dok je u Članku 19. Istog zakona, propisano;
(1) Inspektor će narediti otklanjanje propusta, nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku:
1. ako pravne osobe u sustavu sporta ne izvršavaju zadaće utvrđene Zakonom o sportu,

Zaključno; vidljivo je da su pravne posljedice utvrđene u nadzoru sportske inspekcije, opisane u Članak 20. Istog Zakona, pa je između ostaloga propisano u stavku; 1) Inspektor će nadziranoj pravnoj osobi narediti poništenje, ukidanje ili oglašavanje ništavnim pojedinačnog akta, odluke ili drugoga pojedinačnog akta ako su ispunjeni uvjeti propisani zakonom te ako je time bitno povrijeđen zakon ili drugi propis, a poduzimanjem drugih mjera ne može se uspostaviti zakonito stanje.
(2) Ako se naredba iz stavka 1. ovoga članka ne provede u ostavljenom roku, poništenje, ukidanje ili oglašavanje ništavnim provest će inspektor.

Zapreke za obavljanje poslova u sportu
Članak 111.
(1) Osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), ne može organizirati i voditi sportska natjecanja, obavljati stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu skupštine ili drugog tijela sportske udruge ili trgovačkog društva niti može biti ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.
(2) Osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19., 84/21. i 114/22.), ne može organizirati i voditi sportska natjecanja, obavljati stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu skupštine ili drugog tijela sportske udruge ili trgovačkog društva niti može biti ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.
(3) Pravna osoba dužna je u roku od tri dana nakon saznanja za pravomoćnu osudu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka udaljiti osuđenu osobu od obavljanja sportske djelatnosti.

You may also like